Informace o plemeni - Informations about the breed


PERUÁNSKÝ NAHÁČ - Perro sin pelo del Peru

Standard FCI 4. 310/ 03. 03. 1997
Klasifikace FCI: skupina 5 špicové a primitivní plemena sekce 6 - primitivní plemena

Velikostní rázy      malý: od 25 do 40 cm (od 4 do 8 kg)
                            střední: od 40 do 50 cm (od 8 do 12 kg)
                            velký: od 50 do 65 cm ( od 12 do 23 kg)

Peruánský naháč je štíhlý, elegantní pes, jehož vzhled vyjadřuje půvab, sílu a harmonii. Nikdy nesmí vypadat mohutně. Základním rysem plemene je chybějící srst na celém těle. Povoleny jsou určité zbytky srsti na hlavě, koncích končetin a někdy i několik chlupů na hřbetě. Další zvláštností je téměř vždy neúplný chrup. Pouze osrstěná varieta se vyznačuje úplným chrupem.

Peruánský naháč má ušlechtilou povahu, je velice oddaný své rodině, vůči cizím lidem se chová rezervovaně. Je čilý, bystrý a dobře hlídá. Je to společenský pes, určený do bytu. Jeho zbarvení může sahat od černé, přes šedou, tmavě hnědou až po světle plavou . Tato zbarvení mohou být jednobarevná nebo s růžovými skvrnami na kterémkoli místě těla. Má rád teplo, dovede se celé hodiny vyhřívat na slunci . Kůže naháče musí být proto chráněna prostředky na opalování. Čím světlejší je barva kůže, tím vyšší ochranný faktor se použije. V zimě musí být chráněn před prochladnutím, neznamená to však, že by nemohl chodit ven jako ostatní plemena.

Osrstěná varieta peruánského naháče, na rozdíl od minulosti, již dostává průkaz původu. Na několik roků byla zařazena do chovu, ale od r.2005 se opět z chovu vyřadila, protože země původu peruánského naháče Peru, s využitím osrstěné variety nesouhlasí. V některých zemích, např. ve Finsku se osrstěná varieta v chovu stále využívá. Osrstěná štěňata jsou vyhledávána lidmi, kteří chtějí psa jako kamaráda a domácího miláčka. Díky své bezproblémové povaze je vhodným rodinným psem.

V Čechách se peruánští naháči chovají od r. 1981. Za téměř 30 let bylo zapsáno do Plemenné knihy více než 1000 peruánských naháčů. Jsou tedy stále málopočetným a vzácným plemenem, které budí na veřejnosti velkou pozornost a obdiv. Je vhodný pro většinu alergiků. Peruánský naháč si snadno získá srdce každého, kdo jej blíže pozná.


Peruvian naked fellow is slim, elegant dog, whose appearance mean grace, force and unison. Must never look bulky. Keytone racial is missing hair on whole bodies. Acceptable are definite remains hair on heads, ends limbs and sometimes and several hair on back. Other speciality is nearly always incomplete set of teeth. Only coated variety it features entire set of teeth. Peruvian naked fellow has noble character, is very attached his family, in face of foreign people his behaviour is reserved. He is vivacious, swift and well look-out. He is social dog, institute to flat. His colouring can extend from black, over grey, dark brown or light fair . This colouring may be monochromatic or with rosy stain on all places of his body. He likes warm, whole o'clocks can bask in the sun . Leather naked fellow must be therefore protected resources on singeing. Wherewith lighter is cuticolour, by higher protective factor use. In winter must be protected before get cold through, no-entails it however, he should couldn't go out like other race. Coated variety Peruvian naked fellow, in contradistinction to past, already is given certificate origin. On several year was enlistment to the breeding, but from r.2005 again from breeding set aside, because shipping country Peruvian naked fellow Peru, with utilization coated variety disagrees with. In Finland coated variety in breeding all the time exploitation. Coated pups are searching by people, who want doggery like friend and native dear. Thanks his troublefree character get past family doggery. At Czech republic Peruvian naked fellow behaviour from r. 1981. Behind 30 years were registered to the Breeds book more than 1000 Peruvian naked fellow. This breed is rare breed, which wakes abroad big attention and admiration. This breed could be acceptable of most of allergic people. Peruvian naked fellow easily win one's heart everybody's, who him more closely recognize.

Copyright (c) 2012 - 2015 Alena Jankovská